Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy usług hostingowych oferowanych przez platforme hostingową pdg.pl, opublikowanych na stronie pdg.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług pdg.pl

Wykupienie usługi oferowanej przez pdg.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.

Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez platforme hostingową pdg.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez platforme hostingową pdg.pl.


pdg.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

Płatności

Za korzystanie z usług oferowanych na stronie pdg.pl pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy. Jeden okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc. Jeśli abonent korzystający z usług nie poinformuje pdg.pl 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, firma dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

pdg.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont przed upływem okresu testowego, o ile konto zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub nieprzestrzegania regulaminu.

Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy będzie musiał pokryć dodatkowe koszty, wymienione w Cenniku (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).

Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.

Rozwiązanie umowy

W przypadku nieprzestrzegania przez abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, pdg.pl ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.

W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.

Odpowiedzialność

pdg.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić abonentowi stały dostęp do wykupionych usług. Za brak możliwości dostępu do serwera, zawiniony przez pdg.pl, trwający ponad 24 godzin pdg.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.

Wszystkie usługi oferowane przez pdg.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług pdg.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent. pdg.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów.

Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje nie zarejestrowaniem konta bądź jego usunięciem przed upływem okresu testowego.

Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu (dla SPAMu nie mamy żadnej tolerancji), działania na szkodę pozostałych użytkowników usług pdg.pl (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemów bannerowych, aliasów, itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.

Odsprzedawanie kont osobom trzecim jest traktowane jako łamanie regulaminu.

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto bądź domenę za jej nazwę. pdg.pl nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału pdg.pl.

Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. pdg.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Jest odpowiedzialny za ich aktualność. pdg.pl wykonuje co tydzień kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.

Dostawca pdg.pl zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną. pdg.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia dostępu do serwera (łącza), wystąpienia siły wyższej. pdg.pl nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
pdg.pl zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

biuro@infa.pl

+48 509 474 144